Organisation

Skolan styrs av en icke vinstdrivande stiftelse. Det är de som har det övergripande ansvaret för hela skolan. Den dagliga verksamheten drivs av två rektorer som tillsammans med en administrativ chef bildar skolans ledningsgrupp. På skolan finns också en administration där information, lönehantering, vaktmästare och IT ingår.

Skolans pedagogiska arbete drivs av fyra arbetslag med en arbetslagsledare som länk mellan rektorerna och arbetslaget. Arbetslagsledarna är skolans pedagogiska forum. De har som uppgift att arbeta med övergripande pedagogiska frågor.

Som komplement till arbetslagen finns skolans elevhälsoteam som arbetar nära lärare och elever i verksamheten. Skolans fritidsverksamhet har en central roll när det inte pågår undervisning. De är också ett extra stöd och resurs under lektionstid.

Stiftelsens styrelse

Stiftelsen bildades 1970 genom att den dåvarande ägaren skänkte skolan till stiftelsen. Stadgarna har genom permutation ändrats två gånger för att anpassa dem till det samhälle vi har idag. Stiftelsens arbete regleras av stiftelselag och stadgar. För att förvalta stiftelsen utsågs en styrelse.

Styrelsens medlemmar

Hans - Åke Fryklund Ordförande
Maria Gepertz Vice ordförande
Eva Davéus Ledamot -rektor
Johnny Öhman Ledamot
Madeleine Strobel Personalrepresentant
Kenneth Stålnacke Bitr. rektor
Maritza Jakobsson Ledamot
Annika Eslon Personalrepresentant

Kontaktperson för stiftelsens styrelse är Eva Davéus / eva.daveus@ebbapettersson.se 

Styrelsens uppgift

Styrelsen svarar för skolans organisation och ska se till att den är ändamålsenlig. Skolans rektor (med ställning som verkställande direktör) driver den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Ordförande ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som åvilar den. Styrelsen sammanträder regelbundet, minst fyra gånger per år. Styrelsen ska kontrollera skolans verksamhet, ställning, resultat, finansiering och likviditet. Styrelsen ska arbeta utifrån de mål och visioner som är skolans riktmärke. Styrelsen har ett nära samarbete med skolans föräldraförening

Styrelsens mål

Att den pedagogiska grundsynen för skolan efterföljs.
Att eleverna ska känna trygghet i sin skolmiljö.
Att utbildningen ska ge eleverna goda förutsättningar att fortsätta studier på högre nivå.
Att Ebba Petterssons Privatskola kontinuerligt arbetar mot verksamhetens vision.