Vår pedagogik

Vi ser varje skoldag som en utmaning och det ställer krav på en genomtänkt och utvecklande undervisning. Mötet med elever i olika åldrar är inspirerande för vårt arbete och den pedagogik som vi tillämpar i undervisningen. Tillsammans med våra styrdokument formar vi innehållet i undervisningen utifrån elevernas individuella nivå. Vi har valt att utveckla och förnya våra digitala förutsättningar för att möta de krav som ställs från dagens samhälle, bland annat genom att satsa på Ipads i undervisningen.

Arbetet med de yngsta eleverna

De första skolåren är kanske de viktigaste för eleverna. Här lägger man grunden för skoltiden och sin egen identitet som elev och kamrat. Vi arbetar medvetet med skolans grundläggande innehåll och fokuserar på läsa, skriva och räkna för att förbereda varje elev inför mer utmanande arbetsuppgifter i framtiden. Ett led i detta är att introducera Storyline, ett pedagogiskt arbetssätt som ger eleverna ett verktyg att utveckla en bredare förståelse för sin kunskapsinhämtning. Samtidigt ser vi vikten av skolans roll som fostrande och tar ett stort ansvar för att varje elev ska vara en god kamrat och förebild för andra elever på skolan.
Från liten till stor elev

Det händer mycket mellan 10 och 12 års åldern, ett faktum som ställer höga krav på en tydlig och varierad undervisning. Arbetet fortsätter med skolans grundläggande innehåll och baskunskaperna befästs. Samtidigt stimuleras våra elever medvetet att ta egna initiativ och påverka sin kunskapsnivå i högre grad. Arbetet med Storyline är en viktig del och tar en större plats i undervisningen än tidigare. Vi blickar även framåt mot skolans senare åldrar och förbereder våra elever för kommande utmaningar. Arbetet med att fostra eleverna till goda kamrater och förebilder fortsätter, med tydligare fokus på att skapa en förståelse för allas roll och ansvar i ett demokratiskt samhälle.

Våra äldsta elever

Att bli tonåring innebär stora förändringar för eleverna. I takt med att de blir äldre ställer de högre krav på att skolan kan erbjuda en varierad undervisning som samtidigt är tillräckligt utmanande för att tillgodose varje behov. Vi bygger därför vidare på arbetet med Storyline och introducerar Casemetodiken som ett inslag i undervisningen. Det viktigaste är att ge eleverna redskap och metoder att själva nå en högre kunskapsnivå och med ett problembaserat arbetssätt som casemetodik får de den möjligheten. I takt med att gymnasiet närmar sig fokuseras undervisningen mot ett gymnasieförberedande innehåll där både repetition och nya inslag möter eleverna, allt för att ha en så bred och användbar kunskapsbank som möjligt inför framtiden. Till detta kommer rollen som förebild för skolans yngre elever och ansvaret att anpassa sig till vårt samhälle, något vi ser som en självklarhet att integrera i vår undervisning.